Hoạt động chuyên môn

8

HỘI THI LIÊN HOAN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TIỂU HỌC CẤP TRƯỜNG

PHÒNG GD& ĐT NAM TRỰC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH NAM NINH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                          Nam Ninh,  ngày  18  tháng  11  năm 2017    BÁO CÁO TỔNG KẾT…