LỊCH CÔNG TÁC THÁNG

Hinh-nen-hoa-phuong-1

LỊCH TRỰC HÈ NĂM 2018

  UBND XÃ NAM THANH TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –  Tự do –  Hạnh phúc    LỊCH TRỰC HÈ NĂM 2018   1, Bảo vệ trường: Trực 24/24 giờ. 2, Phân công giáo viên…