LỊCH TRỰC HÈ NĂM 2018

Tháng Sáu 6, 2018 10:28 sáng

 

UBND XÃ NAM THANH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –  Tự do –  Hạnh phúc

 

 LỊCH TRỰC HÈ NĂM 2018

 

1, Bảo vệ trường: Trực 24/24 giờ.

2, Phân công giáo viên trực:

TT Thời gian Giáo viên 

trong tổ

Tổ trưởng (Khối trưởng) Giám hiệu, văn phòng
1 Từ 1/6 -> 12/6 Tổ 1 Hoàng Thị Hồng Hạnh Nguyễn Thuý Vân

Phạm Thị Thuỷ

2 Từ 13/6 -> 25/6 Tổ 2 + 3 Phan Thị Yến Vũ Thị Mùi

Nguyễn Thị Hằng

3 Từ 26/6 -> 8/7 Tổ 4 + 5 Trần Thị Minh Nguyệt Vũ Thị Mùi

Trần Thị Hồng

4 Từ 9/7 -> 16/7 Tổ 1: từ 15 -> 20/7Tổ 2+3 từ 20-> 25/7Tổ 4+5 từ 26-> 31/7 Đoàn Thị Kim Huyên

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Nguyễn Thuý Vân

Phạm Thị Hường

 

– Văn phòng, giám hiệu trực giải quyết các công việc hành chính làm, nộp báo cáo các cấp. Nếu không thuộc thẩm quyền thì liên lạc với hiệu trưởng để giải quyết.

–  Giáo viên trực quan sát trường, cây cối….Khi trường có công việc báo cho giáo viên. Khi nghe có bão về Nam Định giáo viên đến chống bão. Sau khi bão tan đến dọn dẹp.

Nam Thanh, ngày  03  tháng 6 năm 2018

                                                                                                 Hiệu trưởng

 

                                                                                            Nguyễn Thuý Vân