MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI LỄ ĐÓN NHẬN HỌC SINH LỚP 1 MỚI NĂM HỌC 2018 – 2019

Tháng Sáu 4, 2018 10:14 sáng

NGÀY 4/6/2018 TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM NINH LONG TRỌNG TỔ CHỨC BUỔI LỄ ĐÓN NHẬN HỌC SINH LỚP 1

MỚI NĂM HỌC 2018 – 2019

1 2 3 4 5 6 7 8