Ngày 01/07/2018 trường Tiểu học Nam Ninh tổ chức cho CBGVCNV làm tổng vệ sinh môi trường

Tháng Bảy 1, 2018 4:19 chiều

Ngày 01/07/2018  Trường Tiểu học Nam Ninh tổ chức cho CBGVCNV làm  tổng vệ sinh môi trường

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

01d7a6e69d9f7cc1258e 2a34594d6234836ada25 3b8af1a0cad92b8772c8 7919bfc19bb87ae623a9 e8fcef1bcb622a3c7373 ec91a04e843765693c26 ef40594a6233836dda22